button4
nieuwsbrief
button2
button1
foto

Onkruidbestrijding
Onkruidbestrijding in weilanden is de laatste jaren in belang toegenomen. Door de mestwetgeving geven we minder stikstof. Het gras groeit hierdoor minder snel, waardoor onkruiden beter kunnen concurreren met het gras. Door de derogatie vindt er minder graslandvernieuwing plaats. Weiland blijft langer liggen, waardoor onkruid meer tijd heeft zich te vestigen in het land. Door een goede onkruidbestrijding krijgt u een hogere drogestof productie van het weiland en gras/kuil met een hogere voederwaarde.
Alhoewel onkruidbestrijding ook prima in het voorjaar kan, heeft de periode augustus/september een aantal voordelen:
-        Een vollere grasmat in het volgende voorjaar
-        Goede klimaatomstandigheden voor de werking van onkruidbestrijdingsmiddelen
-        Ridderzuring is goed te bestrijden in het najaar door de neerwaartse sapstroom
 
In de nazomer/najaar is het weidegras van nature in zijn uitstoelingsfase, zodat het gras dichtgroeit. Door onkruidbestrijding in augustus/september kan de erop volgende uitstoelingsperiode optimaal benut worden, waardoor u in het volgende voorjaar weiland krijgt met een grotere hoeveelheid droge stof productie en dus een hogere voederwaarde.
 
De bladopname gebeurt het beste bij een hoge luchtvochtigheid, waar in augustus en september vaak sprake van is. Door de relatief nog hoge temperaturen in deze periode zit er nog voldoende groei in de onkruidplanten, zodat de middelen goed naar de wortels trekken.
Ridderzuring is een lastig te bestrijden onkruid in weiland. In het najaar is de sapstroom van de ridderzuring naar beneden gericht. De bestrijdingsmiddelen trekken hierdoor goed naar de wortels, zodat de zuring optimaal bestreden wordt.

Kalkmeststof
Een goede zuurtegraad (pH) van de grond draagt bij aan het verhogen van de gewasopbrengst. Een te lage pH belemmert het vrijkomen van belangrijke groeielementen, zoals stikstof, fosfaat en kali. Na de maisoogst is het een uitstekend moment om de pH van uw bodem te verhogen door kalk te strooien. Daarmee verhoogt u gelijk uw ruwvoeropbrengst.
pH-verbetering van gras- en bouwland kan door middel van het strooien van Dolokal. Dit heeft een zuurbindende waarde van 55%. Het is raadzaam dit in de herfst aan te wenden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om door ons ongebluste kalk te laten strooien. Dit product heeft een zuurbindende waarde van 45% en bevat 8 kg fosfaat/ton, welke overigens wel meetelt voor de mestboekhouding.
Na de teelt van mais op zandgrond bent u verplicht om een vanggewas te zaaien. Een goed vanggewas bindt zoveel mogelijk stikstof en bouwt extra organische stof op. Dit verhoogt de bodemgezondheid en daarmee ook de droge stof opbrengst van uw grond. Toegelaten vanggewassen na mais zijn: gras, wintergraan(rogge, tarwe, gerst en triticale), bladkool en bladrammenas.
Ons bedrijf houdt zich aanbevolen voor speciale najaarsbewerking, dat wil zeggen cultivatoren van het maisperceel en aansluitend leveren en aanbrengen van het vanggewas naar keuze.

Mestscheiding 
Sinds enige jaren verzorgen wij tevens mestscheiding op locatie. De vaste fractie kan als bedding/strooisel in de boxen worden gebruikt. Dit levert vele euro's besparing op.
Mestscheiding is daarnaast interessant om de capaciteit van uw bestaande mestopslag te vergroten (ca 20 %) , om de fosfaten welke zich binden in de vaste fractie op te slaan ,en met de mestverspreider over het land te brengen  en om de dunne fractie waar de meeste stikstof in aanwezig blijft  , selectief toe te passen d.m.v. injecteren . Dit is met name in het vroege voorjaar en in augustus een mogelijkheid om uw gras groei sterk te verbeteren .

Degene welke geinteresseerd is kan bij ons informatie verkrijgen.

Goed ruwvoer door vruchtwisseling
Veehouders hebben behoefte aan kwalitatief hoogwaardig ruwvoer, zeker nu de eiwithoudende bijproducten erg duur zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om een goed grasgewas te verbouwen. Zoals regelmatig (tussen de 5 en 7 jaar) grasland vernieuwen. Dit kan op blijvend grasland door in het najaar het gras dood te spuiten en dan door te zaaien. Daarnaast is er de mogelijkheid om, na de maisoogst, gras in te zaaien. Dit wordt ook gezien als een toegelaten vanggewas. Vruchtwisseling tussen grasland en maisland biedt de mogelijkheid om de gronden, welke wel geschikt zijn voor maisteelt, optimaal te benutten.
 
Wanneer er wel vruchtwisseling gedaan wordt bestaat ook de kans om de ontwatering te verbeteren door bv drainage toe te passen , de kosten hiervoor liggen tussen de €1250 - €1500 per ha en geven een betere waterhuishouding zodat u meer en beter ruwvoer kunt winnen. Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw situatie. In ieder geval kunt u terecht bij Vos Ruinerwold bv.

Met vriendelijke groet,
A. Timmerman
Vos Ruinerwold bv

home_vos_ruinerwold
ga creatief ©